Contact Us

 • Chief Advising Mentor
  Dr. Pamposh Kumar
 • National Convener
  Dr S Nagarathinam
 • Patrons

  • Dr.Grover

  • Shri. N. Balagopal

  • Dr.A. Santha

  • Shri P. Sunderrajan

  • Dr. Shrawan K Sharma

  Advisers

  • Dr.Krishnarao Appasani,
   Andhra Pradesh
  • Shri. S.K. Sawhney,
   Punjab, Chandigarh.
  • Dr.K. Nauriyal,
   Bihar,Uttar Pradesh
  • Dr. Julia Dutta,
   New Delhi
  • Dr. Pallavi Latkar,
   Maharashtra
  • Dr. P.U. Ramanand,
   Kerala
  • Shri. Tarun Kumar Jain,
   Rajasthan,Madhya Pradesh
  • Shri. Rakesh Khatri,
   New Delhi
  • Dr.Seema Sharma,
   Gujarat
  • Dr.Sunitha Jhala,
   Rajasthan,Uttarkhand
  • Dr.Shika Dixit,
   Haryana
  • Ms. A.M. Vandana,
   Telegana, Jharkhand

  EVI Fellows

  • Shri. Tarun Kumar Jain,
   Rajasthan, Madhya Pradesh
  • Dr.Seema Sharma,
   Gujarat
  • Dr. Pallavi Latker,
   Maharashtra
  • Dr. Sunita Jhala,
   Rajasthan, Uttarakhand
  • Dr.Rimai Joy,
   Manipur
  • Dr.Junali Deka,
   Assam
  • Shri. Rakesh Khatri,
   New Delhi

  Volunteers from across the Country